قالیشویی عدل رشت

قالیشویی مادر رشت

قالیشویی مخصوص – قالیشویی , نیازمندی های قالیشویی

قالیشویی مخصوص

شستشوی تضمینی

تحویل یک روزه

تسویه فاکتور بعد از رویت کیفیت شستشو

تطهیر شرعی

قیمت مناسب

سرویس اختصاصی برای پردیسان

32308230

By: محمذمحمدی