قالیشویی و موکت شویی کیـان در شیراز – قالیشویی , نیازمندی های قالیشویی

قالیشویی و موکت شویی کیـان در شیراز

بهترین قالیشویی در شیراز

لیست قالیشویی در شیراز

دفتر قالیشویی در شیراز

قالیشویی و مبل شویی در شیراز
قالیشویی خوب در شیراز

**مبلــشویی *،قالیشویی*،وموکت شویی کیان**
*بامـوادشویـنده(( نانـوانـتے باکتریال))
*شـستشویـے انـواع مبـل راحـتے،اسـتیل،ال،ادارے،تشـک،خوشـخواب،صندلے هاے ماشـین،موکـت،تابلـو فرش درمنـزل،رستـورانـها،سـینما،هـتل وهر جایـے کہ باشد
*ومجــوز رسمـے ازوزارت بـهـداشت،وباکارکـنان حرفـه اے بـدون ریـزش اب وکثیفـے منــزل شـما
**با کیفـیت عالـے درکمـترین زمـان ممـکن در تمامـے نقـاط شیـرازدرخـدمت همـشهریان عـزیز مے باشد
***مبــلشویی قالیشویی کـیان***
*باکمتـرین قیمـت وبالاتـرین کیفیت تضمینـے با ۱۵سـال تجـربہ کارے
**کیـفیت کــارما اعتــبارکارماسـت**
**درراستـاےخدمات دهے مناسـب بہ مشتریان عــزیز توانستہ ایم درقیـمت وهم در کیفـیت توانا باشــیم**
**ارایــہ خدمت وپاسخگــویے بہ همشهریان عــزیزدرتمام طـول شبانہ روز مے باشم*

تلفن:09178426115

بالا