قالیشویی و مبل شویی گل – قالیشویی , نیازمندی های قالیشویی

قالیشویی و مبل شویی گل

۵ قالیشویی و مبل شویی گل افشان
عضو درجه یک اتحادیه

ابکشی ١٠٠%اسلامی
استفاده ازدستگاهایی تمام اتوما تیک و خشکن لوله ای رفو هم ٠انجام میشود
٠٩١۵ ۴٧٧ ٢٢٩٨
٠٩٣٣٨٧١٠۵٣۶
٣٣٨۵٨٣۴۵
٣٧۶٠۵٩٨٢
٣٨٨۴٩۴٣١
٣٣٧۵٣٣٣٨
سرویس رایگان سراسر مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

بالا